Debata

Debata

Opis projektu:

Program profilaktyczny Debata to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych, głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa (V-VI klas). Stanowi on odpowiedź na bardzo konkretne potrzeby chwili, tzn.: zmniejszenie się liczby abstynentów wśród nastolatków, obniżenie wieku inicjacji alkoholowej, nagły wzrost spożycia alkoholu przez młodzież.

Przekazywane treści wbudowane są w trzy podstawowe strategie działań profilaktycznych:
Strategia 1. Korekta przekonań normatywnych (jest osią całego programu).
Strategia 2. Kształtowanie systemu wartości.
Strategia 3. Wiedza o realnych konsekwencjach.

Program ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Zajęcia są przeznaczone dla dwóch klas jednocześnie przez trzy godziny lekcyjne. Scenariusz ten jest o tyle ciekawy, że zawiera rzadki element – pracę nad przekonaniami normatywnymi uczniów. Przebieg spotkania służy przyjrzeniu się zestawowi przekonań normatywnych młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program powstał w oparciu o najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne wg Hansena.

Cele programu:
– zmniejszenie tendencji do zachowań ryzykownych generowanych przez młodzież,
– promowanie postaw i zachowań abstynenckich,
– kształtowanie zdrowego stylu życia,
– odkłamanie błędnych i kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dot. środków psychoaktywnych,
– kształtowanie zdrowych i trzeźwych obyczajów.

Istotną cechą programu jest jego otwarty charakter, co umożliwia uczestnikom współrealizowanie programu i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Jest to forma bardzo atrakcyjna dla młodych ludzi, dlatego łatwo angażują się w zajęcia, co umożliwia trenerom lepszy dostęp do danego środowiska. Program ten opiera się na korygowaniu błędnych przekonań normatywnych przy jednoczesnym kształtowaniu tych prawidłowych, dotyczących używania środków psychoaktywnych. Uczestnicy programu dowiadują się także o nagłych i odroczonych konsekwencjach picia alkoholu oraz o skutkach podejmowania zachowań ryzykownych. Po odkłamaniu błędnych przekonań i ujrzeniu wielu strat wynikających z używania substancji psychoaktywnych uczestnicy programu mają możliwość podjęcia zmiany swoich oczekiwań, ocen, postaw i zachowań. Jest to możliwe przez ukazanie i wzmacnianie postaw abstynenckich, właściwych zachowań i korzyści z tego płynących – kreując w ten sposób zdrowy styl życia.

Osiągnięte efekty programu:
– ugruntowanie uczestników w wiedzy na temat środków psychoaktywnych zgodnie z ich etapem rozwoju,
zmniejszenie ryzyka konsekwencji używania środków psychoaktywnych,
– zmodyfikowanie błędnych przekonań normatywnych i ukształtowanie prawidłowych, dotyczących używania środków psychoaktywnych,
– skonfrontowanie destrukcyjnych zachowań z cenionymi wartościami,
– podejmowanie przez młodzież konstruktywnych postanowień osobistych,
– wzmocnienie postawy abstynencji i zdrowego stylu życia.

Sprawozdanie:
Po realizacji programu sporządzane jest dla szkoły krótkie sprawozdanie z realizacji programu wraz z wynikami ankiety ewaluacji bezpośredniej, w której młodzież bierze udział pod koniec trwania programu.

About The Author